Přihlášení

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU PŘI ZALOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
 1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost HF-ateliér s.r.o., IČ: 070 35 209, se sídlem Střížkovská 8/9, Střížkov, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293463 (dále jen „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce: adresa pro doručování Střížkovská 8/9, Střížkov, 180 00 Praha 8, adresa elektronické pošty info@hfpa.cz, telefon 224 312 120 (dále jen „Kontaktní údaje správce“).
 3. Správce není dle Nařízení GDPR ani jiných příslušných předpisů povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Návštěvník e-shopu www.hfpastryacademy.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním formuláře prostřednictvím kolonky „chci odebírat newsletter“ v rámci e-shopu Správce uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „Nařízení GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.
 2. Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje (i) emailová adresa (dále jen „Osobní údaje“).

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro účely přímého marketingu – zasílání newsletterů s nabídkou a informacemi souvisejícími s předmětem podnikání Správce.
 2. Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR.
 3. Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.

 

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.

 

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu tří (3) let.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 1. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má subjekt údajů tato práva:
 1. Právo na přístup k osobním údajům;
 2. Právo na opravu osobních údajů;
 3. Právo na výmaz osobních údajů;
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů;
 5. Právo na přenositelnost údajů;
 6. Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů.
 1. Veškerá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů je možné uplatňovat u Správce písemně za pomocí Kontaktních údajů Správce.
 2. Dále má subjekt údajů právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z Nařízení GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

 1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU
 1. Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím formuláře dostupného u Správce nebo libovolnou formou prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.
 2. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní údaje budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.